Home » GÜNÜN İÇİNDEN » İşçi katliamına karşı Ankara’da eylem

İşçi katliamına karşı Ankara’da eylem

İstanbul’da Torunlar İnşaata ait rezidans inşaatında meydana gelen işçi katliamına karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Akşam saat 18:30’a çağrısı yapılan eyleme Devrimci Proletarya’nın da arasında olduğu birçok devrimci, demokrat kurum da destek verdi.

Yapılan basın açıklamasının bir kısmı şu şekilde:

“Bu yılın başından bu yana iş cinayetlerinde 1200’den fazla kurban verdik. Bu kurbanların büyük kısmı taşeronlarda çalışan işçiler olmuştur. Faili bellidir! Fail taşeronluk sistemidir. Soma’da hep birlikte bunu gördük. Taşeronluk açlık demektir, emek sömürüsü demektir, iş cinayeti demektir.

Fail bu sistemi yerleştirmeye, korumaya, devam ettirmeye kararlı olan düzendir. Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi çökmüştür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası bu çökmüş sistemi kurtarabilecek bir yasa değildir. Taşeronlaştırma ve güvencesiz çalıştırma yaygınlaştırılırken, kayıt dışılık etkin olarak üretim sürecinde varlığını sürdürürken mevcut yasanın uygulama, denetim ve yaptırım süreçlerindeki etkisi kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur.

Daha önce defalarca ifade ettik. Bir kez daha sorunun çözümü için üç önerimizi yeniden ifade etmek istiyoruz. Taşeron ve güvencesiz üretim sistemi tamamen yasaklanmalıdır. Sendikalar ve meslek odaları birlikleri ve üniversiteler ile sağlık, iş güvenliği ve çevreyle ilgili özerk, demokratik bir kruumsal yapı oluşturulmalıdır. Sendikaların örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Biz emek ve meslek örgütleri olarak iş cinayetlerinin ilk nedeni olarak gördüğümüz taşeronlaştırma uygulamalarına karşı mücadelemizi azimle sürdüreceğimizi, bu cinayette sorumlu olanların hak ettiklerişekilde cezalandırılması için sürecin her zaman takibinde olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

8 e

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*