Home » GÜNÜN İÇİNDEN » “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları” yönetmeliği uygulamaya girdi

“İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları” yönetmeliği uygulamaya girdi

İşyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, tabii ki işçi sağlığı ve güvenliği üzerine değil, iş, yani sermaye güvenliğine ilişkin. “İşyeri ve ekipmanın zarar görmesine karşı önlemler alınması” öncelikli görevini oluşturuyor. 50’den az işçinin çalıştığı işyerlerini kapsamıyor. “Kurullar” patronlar tarafından koordine edilip yönetiliyor. İşlevi raporlar hazırlayıp patrona vermek ve önerilerde bulunmanın ötesine geçmiyor.

Yönetmelik:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerinin nasıl olacağının belirlendiği yönetmeliğe göre işverenler, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturacak.
Alt işveren ve işveren çalışan sayısına göre kurulların nasıl oluşturulacağının düzenlendiği yönetmeliğe göre altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde. “-Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kuracak. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanacak.
-Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulacak. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacak.
-Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulacak. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atayacak.
-Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulacak. Kurulun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanacak.
-Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirecek.”
Yönetmeliğe göre Kurulda, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, bulunması halinde sivil savunma uzmanı, bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta ile çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci yer alacak. Kurulun görev ve yetkileri ise şunlar olacak:
“-İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,
-İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol göstermek,
-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,
-İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,
-İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak,
-İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
-İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
-İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
-İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.”
Yönetmelikte, kurul üyelerinin haklarının bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı kısıtlanamayacağı, kötü davranış ve muameleye maruz kalamayacakları da düzenlendi. Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlayacak. Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulunduracak. Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorunda olacak. Çalışanlar ise sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorunda olacak.
Yönetmelikle 2004 tarihli “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırıldı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*