Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Adana’da sağlıkta taşeron çalıştırma durduruldu

Adana’da sağlıkta taşeron çalıştırma durduruldu

4 yıldır mücadele eden Dev Sağlık-İş Balcalı işçileri Balcalı ve Çukurova Hastanelerinden taşeronu kaldırdılar! 7 Kasım‘da “Taşeronu Sağlıktan Süperceğiz” pankartıyla Dev Sağlık-İş’te örgütlü Adana Balcalı sağlık işçileri, hastanelerde taşeron çalıştırmanın yasaklanması ve tüm sağlık çalışanlarına güvenceli çalışma koşularının sağlanması için yıllardır yürüttükleri mücadeleyi Anakara sokaklarına taşımışlardı.

13 Ocak 2010 tarihi itibariyle Balcalı sağlık işçileri Çalışma Bakanlığı‘na yaptıkları başvuru sonucunda taşeron şirketlerin sicil numaralı silinerek 1100 sağlık işçisi Çukurova Rektörlüğü‘ne geçirildi. Yıllardır “İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz” diyerek taşeron çalıştırmanın yasaklanması talebiyle güvenceli iş, güvenceli gelecek mücadelesi veren Adana Balcalı sağlık işçileri Balcalı ve Çukurova Hastanelerinden taşeronu kaldırdılar.

Konu ile ilgili 20 Ocak’ta Çukurova Üniversitesi Poliklinikler önünde Dev Sağlık-İş genel başkanı Arzu Çerkezoğlu‘nun da katılımıyla saat 12.30‘da kamuoyu ve basını bilgilendirme amaçlı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına SES Adana Şubesi, devrimci ve demokratik kitle örgütleri de destek verdiler.

Genel başkan Arzu Çerkezoğlu yaptigi konuşmada; Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verdiği rapor doğrultusunda taşeron firmanın muvazaali olduğunu, hastanenin asli görevlerini taşeron eliyle yürütemeyeceğini, bu nedenle de taşeron firmaya ait işçilere, rektörlüğün işçisi gibi sicil numarası verilmesi gerektiğini, bundan sonra tüm işçilerin asıl işvereninin Rektörlük olduğunun hukuken de kanıtlandıgını, bu zaferin tüm Türkiye sathında öncelikle sağlık alanındaki taşeron
işçilere, daha sonra da tüm taşeron işçilere uygulanması gerektiğini belirtti.

Daha sonra Devrimci Sağlık İs Şube Başkanı Mustafa Hotlar basın acıklamasını okudu ve bu zaferin yıllardır direnen işçilerin alınteri sonucu ortaya cıktığını belirtti. Açıklamalardan sonra işçiler ve onlara destek veren SES Adana Şube üyeleri birlikte halaylar cektiler.

Konuyla ilgili sendika tarafından kamuoyuna yapılan açıklama:

Sağlıkta Taşeron Çalıştırmayı Durdurduk!

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yıllardır taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılan 1100 sağlık çalışanı 13 Ocak 2010 tarihi itibariyle Çalışma Bakanlığı kararıyla asıl işveren olan hastanenin işçisi olarak tescil edildi!

Yıllardır “İnsan İhaleyle Çalıştırılmaz, Sağlıkta Taşeron Olmaz” diyerek taşeron çalıştırmanın yasaklanması talebiyle güvenceli iş, güvenceli gelecek mücadelesi veriyoruz.

Sağlık ve sosyal hizmetler alanında özellikle son yıllarda uygulanan politikalarla hizmetin önemli bir bölümü taşeron şirketler aracılığı ile istihdam edilen çalışanlar aracılığı ile yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde hemşire, radyoloji teknisyeni, laborant, tıbbi sekreter, hastabakıcı vb. resmi rakamlarla 118 bin sağlık emekçisi yapılan ihalelerle taşeron şirketler aracılığı ile çalıştırılmaktadır. Bu rakama üniversite hastaneleri de eklendiğinde kamu sağlık kurumlarında çalışan taşeron sağlık işçisi sayısı 150 bine yaklaşmaktadır.

Sağlıkta taşeron çalıştırma esas olarak iki temel sonuç ortaya çıkarmaktadır: Birincisi, bir ekip hizmeti olan süreklilik, bütünlük ve istikrarın esas olduğu sağlık hizmetinin bölünüp parçalanarak taşeron şirketler eliyle gördürülmesi sağlık hizmetinin doğasına aykırı olup niteliğini olumsuz etkilemektedir.

İkincisi, taşeron çalıştırma, sağlık emekçilerinin başta iş güvencesi olmak üzere kıdem tazminatı, yıllık izinler, fazla mesailer gibi kazanılmış tüm haklarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Sağlık alanında yıllardır emeği ve kimliği yok sayılan, haksız ve hukuksuz bir biçimde güvencesiz çalıştırılan, sendikasız ve sahipsiz bırakılmak istenen taşeron sağlık emekçileri olarak, tüm baskılara, tehditlere ve işten çıkarmalara rağmen örgütlendik, sendikalı olduk.

Taşeronu sağlıktan süpüreceğiz” diyerek hastanelerimizde, kent merkezlerinde, Ankara sokaklarında ve en son da 7 Kasım’da TBMM önünde taleplerimizi haykırdık, “Taşeron Çalıştırma Yasaklanmalıdır” talebini ve hukuksal dayanaklarımızı içeren dosyamızı TBMM’ne sunduk.

Bizler, insan sağlığı gibi en temel yaşamsal hizmetlerden birisi olan sağlık hizmetini veriyor ve 24 saat hizmet verilen hastanelerimizde yıllardır kesintisiz olarak hastane yönetimlerine bağlı olarak çalışıyoruz. Taşeron şirketler gelip gidiyor, kağıt üzerinde girdi çıktılar yapılıyor, çoğu kez haberimiz bile olmadan farklı şirketler üzerinden çalışıyor gösteriliyoruz, ama biz hastanelerimizde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim işverenimiz, bizim muhatabımız yasal olarak da,
yaptığımız işin doğal akışı gereğince de hastane yönetimleridir, üniversite yönetimleridir, Sağlık Bakanlığı’dır dedik.

Taşeron şirketler aracılığıyla çalıştırılan, kağıt üzerinde yılda bir bazen üç-altı ayda bir yapılan girdi-çıktılarla hakları gasp edilen, emeği yok sayılan bizler, hastanemizde ürettiğimiz sağlık hizmetinin bir parçasıyız ve sağlık çalışanıyız. Hastanelerde aynı servislerde çalıştığımız, aynı işi yaptığımız, aynı okullardan mezun olduğumuz kadrolu arkadaşlarımız gibi sağlık çalışanıyız, bu hastanenin işçileriyiz dedik.

Fiili ve meşru temelde yürüttüğümüz sendikal örgütlenmemizden ve mücadelemizden aldığımız güçle kazanımlarımızı hukuksal girişimlere taşıdık. Örgütlü bulunduğumuz tüm hastanelerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak yaptığımız işin ve buna bağlı olarak işverenimizin tespit edilmesini istedik.

Bakanlık, müfettişleri aracılığıyla incelemelerini yaptı ve bizlerin sağlık çalışanı olduğumuzu, yapılan ihalelerin muvazaalı olduğunu ve bizlerin başından itibaren asıl işveren olan hastanelerin işçileri olduğumuzu tespit etti. Yani, bu ülkenin çalışma yaşamını düzenleyen en üst kurum olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bizlerin yıllardır söylediğimiz gerçekleri belgeledi. Bizim yıllardır söylediğimiz ve üzerinde adım adım yürüdüğümüz doğruları tespit etti. Sendikamızın bakanlık nezdindeki girişimleri ve bizlerin fiili gücüyle 13 Ocak 2010 tarihi itibariyle bizler artık yıllardır hizmet verdiğimiz, bir parçası olmaktan onur duyduğumuz Çukurova Üniversitesi’nin ve Balcalı Hastanesi’nin çalışanlarıyız!

HAKLILIĞIMIZA İNANDIK, KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENDİK, ÖRGÜTLENDİK, BEDELLER ÖDEDİK,
MÜCADELE ETTİK VE KAZANDIK!

İşte bizim öykümüz bu!

Alnımızın teriyle çalışıyoruz, kimseden sadaka istemiyoruz!
Hakkımız olanı istiyoruz!
Eşitlik İstiyoruz!
İnsanca çalışmak, İnsanca yaşamak İstiyoruz!
Yok sayılan emeğimizi ve kimliğimizi görünür kılmak, emeğimizin karşılığını almak için çıktığımız bu yolda çocuklarımıza onurlu ve güvenceli bir gelecek kuruyoruz!
Üretenlerin yöneten olacağı bir ülke ve bir dünyaya olan inancımızla bu onurlu yolda yürümeye devam edeceğiz!

DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*