Home » GÜNÜN İÇİNDEN » 6 Kasım’a Doğru: Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ve Gençlik

6 Kasım’a Doğru: Ulusal İstihdam Strateji Belgesi ve Gençlik

Emeğin daha esnek, güvencesiz, ucuz bir hale getirilebilmesi için geliştirilen “ulusal istihdam stratejisi” milyonların hayatlarını daha yaşanamaz hale getirmeye devam ediyor. Özel istihdam bürolarıyla, kıdem tazminatının sermayenin kullanabileceği fonlara dönüştürülmesiyle, emeğin daha esnek hale getirilmesiyle anılan ulusal istihdam stratejisi gençlik hakkında da pek hayırlı şeyler düşünmemektedir.

15-24 yaş arası olarak tanımladığı gençliğin istihdamı üzerinde de sermayenin süslü cümlelerinin arkasında ki perdeyi görebilmekteyiz. Belge de süregelmiş kapitalist piyasa kavramlarının derinleştirileceği ifade ediliyor: “Genç işsizliğinin azaltılması için gençlere öncelikle daha iyi ve etkin bir staj imkânı, kariyer planlaması, iş arama yardımları, eşleştirme ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır.

images

Etkin bir Staj imkanı; stajları öğrenci gençliğin üzerinde ki etkisine baktığımızda patronları tarafından ucuz işgücü, kullanılabilecek bir köle ve çalışma rejiminin tüm risklerinin bedelini bedeniyle ödeyen bir çalışma rejimini pompalamak olarak görmek zor değildir. İş güvenliğinin işçi sağlığından önce geldiği bir ülkede etkin bir stajın da kimin yararına olduğunu biz tabi ki çok iyi biliyoruz: Burjuvazi!

Kariyer Planlaması;
Kariyer, insanın bilinç öncesi dönemlerinde aşılanmaya başlanarak git gide ulaşabilmek için tüm benliğin savaşımı haline gelen bir kavramdır. Bunun için insani tüm yanlar geri plana atılır ve kahredici bir bireyciliğe kayılır. Ve yığınlar içinde birey yalnızlığıyla kurtuluş yolu olarak seçilir. Bundan sonra kariyer planlamasını sistem sizin adınıza seçiverir. İşçi öğrenci, stajyer öğrenci, vasıflı-vasıfsız işçi vs. olarak ücretli kölelik pozisyonlarından herhangi birini seçer. Ulusal istihdam strateji belgesinde planlanan kariyerin hangi sınıf için olduğunu biz tabi ki çok iyi biliyoruz: Burjuvazi!


İş arama yardımları;
Belgede gençliğin işsizliği ile ilgili olarak “TÜİK HİA 2008 verilerine göre genç işsizler toplam işsizlerin yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmasına rağmen ilk kez iş arayanlara baktığımızda genç işsizler ilk kez iş arayan işsizlerin toplamının yüzde 63’üdür.” İfadeleri geçmektedir. Bu ifadeden çıkarılacak çok daha farklı sonuç gençlerin yoğun bir şekilde işçileşmekte olduğudur. Yığınsal bir işçileşmenin söz konusu olduğu yerde iş arama yardımlarıyla işsizlik sorununun çözülmesini beklemek boş bir hayaldir. Kaldı ki üretim sürecinin daha da esnekleştirme, ucuzlaştırma, güvensiz ve güvencesizlik hedefiyle hareket eden bir belgeden bulunabilecek işlerin yardımdan öte kölelik koşullarının daha da derinleştirilmesidir. Sınıf bilinçli gençler olarak biz bu belgenin altında kimler olduğunu tabi ki çok iyi biliyoruz: Burjuvazi!

Eşleştirme ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır; Belge de geçen bu kavram ile uygun işe uygun işçi prensibiyle hareket edeceğini kastetmektedir. Bologna süreçleriyle eğitim kampüsleri AVM’leştirilerken, işçi-öğrencilerin emeği her alanda gerek okul yönetimi gerek sermaye tarafından gasp edilirken, Genç işsizlerin %63’ü ilk işini aramak için işsizler ordusuna katılmışken gençlik için uygun iş değil sermayenin siparişine uygun bir hale getirilmek için eşletirme ve danışmanlık hizmetlerine başvurulmaktadır. Görünürde çok sosyal ve insani görünen bu hizmetler bütününün hangi sınıfa yaradığını tabi ki çok iyi biliyoruz: Burjuvazi!

is1

İşçi-öğrenci bireyler için bir yandan yanılsamayla kendi köleliklerini derinleştirmeleri sağlanıyor bir yandan da hayatın ekonomik anlamda zorlamasıyla işçileşme süreçleri hızlanıyor. Gençliğin bu baskıyı yırtıp atabilmesi için örgütlenme ihtiyacı hayli yakıcılaşmaktadır. Kurulacak işçi-öğrenci platformları vb. alanlar gençliğin işçi sınıfına yaklaşan ve hatta içi içe geçen yönleri üzerinden hareket etmesi işçi-öğrenci örgütlenmelerinin temel ayaklarından birisidir.

Ulusal istihdam strateji belgesi yaşamın tüm katmanlarına sermaye birikimini daha da yayılmasını sağlamak adına patronlar tarafından, patron diliyle yazılan bir belgedir. İşçileşme süreçleri yaşayan genç kesimlerde bu saldırılardan nasibi oldukça şiddetli yaşamakta ve yaşamaya devam edeceklerdir. Demokratik ve akademik taleplerde dahil olmak üzere taleplerin salt bir gençlik ufkuyla değerlendirildiği taktirde gerçekçi bir yorumlanış olmayacaktır. Gerçek olan gençliğin varolduğu her alanda sermaye birikimi yaşanması, gençliğin yığınsal işçileşmesidir. Taleplerin sınıfsal, sosyalist bir bakış açısıyla yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Önümüzde ki 6 Kasım’da bu perspektifte çıkmak egemenleri ürkütmeye yeter, birleşik, kolektif, militan bir örgütlenme ile taleplerimiz gerçeğe döner.

WWW.SİNİFSİZ.ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*