Anasayfa » GÜNÜN İÇİNDEN » Su Hayattır Satılamaz!

Su Hayattır Satılamaz!

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu, Tabiatı Koruma ve Biyoçeşitlilik Kanununu protesto etmek için bugün saat:12.00’ de YKM önünde toplandı.Daha sonra bir yürüyüşle TBMM önünde Basın açıklaması gerçekleştirdiler.TBMM önünde önce platform bileşeni kurumlar tarafından kısa açıklamalar yapılarak, mecliste milletvekilleriyle yapılan görüşmelerin detayları anlatıldı.

İlk açıklama Prof.Dr Beyza Üstün tarafından yapıldı.Üstün Mera Yasasından, HESlere ve şuan gündemde olan Tabiat Ve Biyoçeşitlilik Koruma Kanununa kadar çıkmış ve çıkarılması planlanan bir çok yasayla doğanın sermayeye tamamen açık hale getirilmeye çalışıldığından bahsetti.Uludağda su havzalarının parsel parsel, eko sistemleriyle satıldığını;Kaz Dağı, Artvin, Uşak ve daha birçok yerde su havzalarının maden işletmelerine verildiğini;Çimento işletmelerine ve HESlere 49 yıllığına kiralandığını; sadece suyun değil, tıbbi hammade açısından çevrenin tüm unsurlarının sermayenin yok ediciliğine açıldığından bahsetti.Bugüne kadar bu yok ediciliğe karşı müdahele ettiklerinde karşılarında Jandarma ve Polisi bulduklarını ama Peri Vadisinde şirketlerin kendi güvenliklerini oluşturup, teçhizatlandırıp karşımıza diktiğini de görmeye başladıklarından; mücadelelerinden hiçbir koşul altında vazgeçmeyeceklerinden bahsetti.

KESK adına yapılan açıklamada”AKP bütünüyle sermayeye dönmüş, enerjimizi, toprağımızı sermayenin hizmetine açmıştır.Neredeyse 10 yıldır hergün sokaklardayız.Sermaye ihtiyacı doğrultusunda emeğimizi, doğayı yeniden şekillendiriyor.KESK olarak AKPden emeğimizden, suyumuzdan, toprağımızdan elini çekmesini istiyoruz”denildi.

TTB adına Genel Merkezden Arzu Bilici ise”Yasaların çıkmaması adına vekillerimizden ivedilikle birşeyler yapmasını istedik.Bu topraklardaki havaya,suya herkes kadar hakkımız var.İnsan sağlığını, yaşamı ranta çeviriyorlar.Rantın sağlığı olmaz.Bugün AKP soluduğumuz havaya, içtiğimiz suya gözünü dikti”dedi.

BILD0176Tarım Orkam-Sen tarafından okunan ortak açıklamanın tam metni şöyle:

““Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun”, “Su Kanun”u, “Mera Kanununda Değişiklik Kanun” Tasarısı Su Havzalarına, Ormanlara, Meralara, Kıyı Ekosistemine ve Biyoçeşitliliğe Sermayenin ve İktidarın Saldırısıdır. Anadolu’nun her yerinde, hemen hemen tüm derelerde, son bir kaç yıl içinde, 49 yıllığına iki bini aşkın şirkete, suyun kullanım hakkı; Hidroelektrik Santral (HES) yapılmak üzere devredilmiştir. Doğanın hakkı olan, tüm canlılara yaşam sağlayan su; havzası ile birlikte şirketlere peşkeş çakilmekte şirketlerin kullanımına ve sermaye birikimine sokulmaktadır.
Son yıllarda yaşamın ve yaşam alanlarının sermaye birikimine sokulması, şirketlerin kendi krizlerinden çıkışları için fütursuzca yöneldikleri bir yoldur. Siyasi iktidar sermayenin bu hedefine ulaşmasında, yaptığı düzenlemelerle var olan tabiat, tarihi sit ve koruma kararlarını hiçe sayan uygulamaları ile destek olmaktadır. 23. Dönem Çevre ve Orman Bakanının mahkemenin aldığı SİT kararlarını eleştirirken adeta sermayenin temsilcisi gibi konuştuğu dikkate alındığında bu yasalar yürürlüğe girdiğinde doğayı, dereleri, denizleri, yeraltı sularını, ormanları, meraları hangi tehlikelerin beklediği açıkça görülmektedir.
 “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”, “Su Kanunu Tasarısı”, “Mera Kanununda Değişiklik” vb kanun tasarıları ile yapılmak istenen; siyasi iktidarın ve sermayenin uygulamalarını yasal hale getirme çabalarıdır. Ve son on yıla bakıldığında bu çaba hiçbir yanıyla da şaşırtıcı değildir. Siyasi iktidarın; varlığını ekonomik temellerde sürdürebilmek için, hazırladığı/hazırlayacağı tüm yasa tasarıları ve yönetim araçları ile emeği, yanısıra doğal varlıkları, yaşam alanlarını daha fazla sömürmenin her yoluna başvuracağı, gerektiğinde yeni yollar da üreteceği anlaşılmaktadır.
“Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”, Mera Kanununda Değişiklik Kanun Tasarısı, Su Kanunu Tasarısı birlikte incelendiğinde, Orman Kanununda, Maden yasasında yapılan değişiklikler ve doğal alanlarla ilgili son yıllarda yoğunlaştırılarak sürdürülen uygulamalara bakıldığında doğal alanlar ve doğal varlıklar hızlıca sermaye birikimine sokulmakta, şirketlerin kullanımına açılmakta, uygulamalar hızlıca sürdürülmektedir.
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun tasarısı yasallaşırsa:
Anadolu’da var olan biyolojik türlerin sermaye birikimine sokulmasının önünü yasal olarak açacaktır. Yasa tasarısına göre tür ve habitatları koruma bahanesi ile doğal alanların işletme yetkisi il özel idarelere, belediyelere, vakıf ve derneklere bakan onayı ile verilebilecektir. Böylece sadece doğal alanlar değil Anadolu’da yetişen tüm biyolojik tür ve çeşitler de doğrudan bakanın yetkisi ile ticarileştirilebilecektir.
Tasarı ile; doğal ve kültürel varlıkların kullanımı; paydaşların yönetimine ve kullanımına sunulmaktadır. Paydaşlar; doğayı ve doğal varlıkları sermaye birikimine sokan/sokacak olan şirketler, ilgili kamu–özel kurumları ve bu kurumların seçtiği (şirket-kamu işbirliğindeki) sivil toplum kuruluşlarıdır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat Esaslarını belirleyen 08.08.2011 Tarih 648 Sayılı hükmünde kararnameyle (KHK) tüm doğal alanların sit ve koruma kararlarını kaldıran maddeler bu yasa ile de desteklenecektir.
Böylece Milli Park olan Munzur vadisinde, Arılı, Çağlayan, İkizdere Vadileri gibi 1. derece sit alanı ilan edilen vadilerde şirketlerin faaliyetleri yasallaşacak ve koruma alanlarında HES, RES, GES Termik santral inşaatları, maden arama ve işletme tesisleri hız kazanacaktır.
İstanbul’a yapılması planlanan İstanbul’un kuzey ormanlarını, tarım arazilerini, su havzalarını, doğal ve yabanıl hayatı tehdit eden 3. Boğaz Köprüsü projesi ve bağlantı yollarının önündeki engellerden biri daha yasal olarak kalkacaktır.BILD0179
Bu yasa ile tüm tabiat kararları, doğal alanları kimlerinin ve nasıl kullanılacağı ile ilgili karar verme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilecektir. Uygulama Kararları, bakanlık, bakanlığın belirleyeceği akademisyen ve STK’lardan oluşan kurullar tarafından alınacaktır.
Koruma statüleri iptal edilen tüm doğal alanlar koruma esaslı değil kullanma esaslı değerlendirileceği ve ticarileştireceği açıktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yasa ile koruma alanlarına ait uzun devreli gelişme plan yapma yetkisini de özel kuruluşlara devretmektedir.
Bugün Anadolu’nun pek çok yerinde şirketlerin HES yapmak için talan etmekte olduğu su havzalarında derelerini korumaya çalışan yöre halkına Jandarma ve özel güvenlik kuvvetleri müdahale etmektedir. Yasada şirketlere tanınan özel güvenlik yetkileri ile merasını, deresini, ormanı ya da kamulaştırılmaya çalışılan tarlasını korumaya çalışan halkın yaşadığı şirket şiddetinin artacağı açıktır.
Bilindiği gibi siyası iktidarın şirketlerin önünü açma, doğal varlıkları şirketlere peşkeş çekme çabaları bu taslak yasalar ile de sınırlı değildir. Hasankeyf ve Allianoi için tarihi sit kararları bulunmasına rağmen her iki sit alanında da baraj yapımı için çalışmalar hızla sürmektedir.
Hazırlanan su yasa tasarısı ile;
Suyun ve su havzalarının kullanıma açılmasını, sermaye birikimine sokulmasını, müdahalenin yapılabilir olması, resterasyonu, ticarileştirilmesi, kıyı suları dâhil olmak üzere kıyı çizgisiden deniz içine doğru 1852 m genişliğinde deniz ekosisteminin kullanıma açılması ve yüzeysel, yeraltı sularının ve doğal mineralli suların sermayeye tahsisini yasallaştırılmaya ve bu tahsisin havza su tahsis planları ile yapılmaya çalışılmaktadır.
Kamu-özel sektör işbirliği plan yapma yetkisinin paylaşılmasından, suyun ve suyun yolculugunu yaptıgı doğal alanların üzerindeki tasarrufun ortaklığına kadar tüm detaylar su yasa tasarısında açıkça ortaya konulmaktadır.
Yasada havza planı yaparak suyun sermaye birikimine sokulmasının planlanması ve planlamanın da “akılcı su kullanımı” olduğu, bu “akılcı” su havzası kullanım ve yönetim planını da 3. şahıslara / Özel şirkete hazırlattırılabileceği belirtilmektedir. Su Kanunun Tasarına göre planı onaylayan ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı olacaktır.
Su havzasındaki yeraltı ve yüzeysel sular “su kaynağı” olarak tanımlanarak, “Su kullanım hakkı” anlaşmaları ile devrettikleri suyun ve kaynağının şahıslara ve şirketlere devrinin bu yasa taslağından sonra münferit tahsislerle yapılacağı, şirkete su tahsis sicili ile bu hakkın belgesinin de 3. Şahıslara verileceği belirtilerek suyu metalaştırma (satılır mal olması) süreci yasal olarak tamamlanmaktadır.
Su yasa tasarısı ile derelerin ve yeraltısularının diğer havzalara taşınımı ve kullanımı da yasallaştırılmaya çalışılmaktadır.
Yaylak, kışlak ve meraları şirketlere devrederek geçimlik hayvancılığı, bu doğal alanlarda yaşayan tüm canlıların yaşam hakkını, bu alanların su havzaları için işlevini ortadan kaldıran kararlar ise Mera Kanunuda değişiklik kanun tasarısına sokulmuştur. Böylece sermaye bu alanlarda istediği faaliyetini yasal engel olmaksızın sürdürebilecektir.
Suyu ve suyun yolculuğunu yaptığı doğal alanları; orman, mera, tarım alanları, kıyılar ve yeraltı katmanlarını, HES’ler, Nükleer santrallar, termik, güneş, rüzgar santralleri gibi, “2B”, altın, gümüş, nikel, maden ocakları ve işletmeleri vb örneklerde sıkça ve yaygın olarak yapıldığı/görüldüğü gibi uygulamaların; ekonomi politik nedenlerinin görmezden gelinmesi, romantik sayılabilecek söylem ve çabalarla yetinilmesi, çıkarılmak istenen yasaların bazı maddelerinin dağiştirilmesinin önerilmesi siyasal iktidarın işini daha da kolaylaştırmaktadır.
Doğayı; dereleri, meraları, ormanları, yeraltı sularını, madenleri, biyolojik tür ve çeşitliliği şirketlerin sermaye birikimine sokan,
Bugüne değin alınmış sit kararlarını ve tabiat parklarını, milli parkların koruma kararlarını ve mahkeme kararlarını kaldıran,
Doğal alanlar ile ilgili kararları Hükümetin politikaları doğrultusunda alan bakanlığın kurullarına ve bakanın doğrudan onayına bırakan,
BILD0184
“Tabiat ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı”, Su Kanunu Tasarısı, Mera Kanununda Değişiklik Kanun Tasarısı meclisten tamamen ve derhal çekilmelidir.
Bilinmelidir ki doğayı, doğal varlıkları sermaye birikimine sokan bu ve benzeri uygulamalar son bulana kadar doğanın ticarileştirilmesine/sermaye talanına açılmasına, suyun ve doğal varlıkların metalaştırılmasına karşı halkın mücadelesi sürecektir.
Anadolu halkları nükleere, termik santrallarına, siyanürlü altın, gümüş ve maden işleme tesislerine, çimento fabrikalarına, HES’e ve su bentlerine, RES’lere, GES’lere ve Kaya gazı sondajlarına, 3. Köprü ve Taksim Projeleri gibi rant projelerine, Kentsel Dönüşüm gibi mülksüzleştirme projelerine karşı yürüttüğü ve yürüteceği meşru mücadelesini, yaşam savaşını kazanacaktır
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Tasarısı” nın, Mera Kanununda Değişiklik Kanun Tasarısının, Su Kanunu Tasarısı’nın vb yaşamı ve yaşam alanlarını sermayeye teslim eden kanun tasarılarının Meclis’ten geçmemesi için mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.
Bu yasaların arkasında duran/kısmen ya da tamamen destekleyen herkesi uyarıyoruz:
Doğanın hakkı olan suyu şirketlere satma/devretme hakkı ve yetkisi, doğal alanları korunmak yerine sermaye birikimine sokma kararı, doğal varlıkları; suyu, biyolojik türleri metalaştırma yetkisi hiçbir kurum kuruluş ve kişilere ait değildir. ”

Açıklama boyunca “Semaye elini doğamızdan çek”, “Su hayattır satılamaz”, Dereler özgürdür, özgür akacak” sloganları atıldı.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*