Anasayfa » KOMÜNİST DEVRİM » Parti sorunu devrim sorunudur

Parti sorunu devrim sorunudur

Emperyalist kapitalizm ve burjuva devletteki kapsamlı dönüşümler, proletarya devrimlerinin yeni dönemi, Partiyi Leninist örgüt anlayışının özsel belirlenimlerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, bu yeni temelden geliştirilmeyi şart koşar. Partinin komünizm-kapitalizm karşıtlığını her alan ve her konudan kuran daha gelişkin bir programla ve daha gelişkin bir strateji ve taktiği uygulayabilecek devrimci temellerde örgütlenmesini, daha geniş ve sağlam bir sınıf temeline dayanmasını şart koşar.

Önceki sıkı, ancak dar, sınırlı ve eklektik devrimci örgüt yapılarının ideolojik-siyasal plandan başlayarak toplumsal zeminini kaydıran, içinden nüfuz ederek çözen, küçük burjuva devrimciliğinin önceki dar merkeziyetçi sınırlı örgüt yapılarını korumak ve sürdürebilmek için gösterdikleri olağanüstü çabaya  karşın dikiş tutmaz hale getiren de emperyalist kapitalist sistemin içsel dönüşümüyle ortaya çıkan yeni toplum, yeni birey, yeni bilinç durumudur. Zeminin değişmesiyle çözülme ve dağılma hız kazanmış, önceki örgütlenme biçimleri, kadro yapısı, düşünüş ve değer yargılarıyla da dayanılan önceki temel çökmüştür. Kürt ulusal direniş hareketi de benzer bir süreci yaşamaktadır. Küçük burjuvazinin eski toplum kahramanlığı ile yeni toplumdaki çözülme ve çürümesini, bir dönemki siyasal devrimcilik ile ekonomik-toplumsal-kültürel plandaki korkunç tutuculuğunu, devrimci idealizm ile tarihsel olarak gericiliğini kendinde birleştiren bu dar ve çözülen örgütlenme anlayışını tarihte ait olduğu yere gönderiyoruz. Gerçekler somuttur, inatçıdır ve kavrandığı ölçüde devrimcidir! Onu sürdürmeye, ayağa kaldırmaya dönük çaba nafile olduğu gibi kapitalizmin en yıkıcı sonuçlarına muhalefet etmenin ötesine geçmeyen, idealleştirdiği kapitalizm ve burjuva demokrasisinin reformist bileşeni olmaktan kurtulamayacaktır.

…girilen dönem proletarya devrimlerinin yeni koşullarını, öncekinden çok daha güçlü ve gelişkin olacak proletarya devrimlerinin sıçramalı gelişme ve dalgasal devrimci yükselişinin yeni koşullarını da ortaya çıkartmaktadır. Komünist parti ve devrimci proletarya hareketinin stratejisini belirleyecek olan da budur. Proletarya-burjuvazi çelişkisini, komünizm-kapitalizm karşıtlığını her şeyin merkezine koyan net bir proleter devrimler ve sosyalist dünya stratejisi partinin temelidir. Proletarya-burjuvazi çelişkisinin belirleyici olduğu ve giderek yoğunlaşacağı, artıdeğer  üretimini ve azami kar birikimini ne kadar yoğunlaştırırsa tüm bir saf boyunca krizleri ve çürüyüşü o kadar artacak tekelci kapitalizm, ancak eşitsiz, dengesiz ve kesintili gelişim içinde varolabilir. Tarihsel sarsıntılar süreci içerisinde, proletarya devriminin yeni koşullarına yanıt verecek sıçramalı geçişlere uygun bir strateji ve taktik, bir sınıf örgütlenme ve savaşım tarzının geliştirilmesi zorunludur. Gelişkin bir sosyalist proleter devrimci stratejik bilinç, stratejiden gelen ve stratejiyi gerçekleştiren son derece dinamik ve halkadan halkaya geçebilen, çoklu halkaların iç içe yürütüldüğü, sınıf mücadelesinin düz ve kaba kavranışının da üstüne çıkan, proletaryanın ileri kesimlerini temel alarak farklı sınıf dinamiklerinin, sınıfsal-toplumsal-bireysel dinamiklerin geçişli örgütlendiği taktiklerin uygulayıcısı olabilecek yeni bir parti örgütlenmesi düzeyine çıkılması, mücadelede önderlik koşuludur. Proleter devrimci stratejiye sıkı sıkıya bağlı yürütülen taktik, emperyalist kapitalist sistemin büyümekte olan çelişki ve dengesizliklerinin, gelişimdeki eşitsizliklerin, her alana doğru yayılan kapitalist çürümenin ortaya çıkardığı mücadeleyi büyütme imkanlarını an be an değerlendirecek bir zenginlik ve dinamizme, geçişliliklere sahip olmalıdır.

Komünist enternasyonal ve proletarya enternasyonalizmi, yarının değil bugünün sorunudur. Yalnızca ülkeden dışarıya doğru faaliyet ve ilişkiler olarak değil aynı zamanda ülkeler içindeki sınıf savaşımının da enternasyonalizmi baştan ve doğrudan içerimine alarak yürütülmesi zorunludur. Özcesi bugün enternasyonalizm, dünya komünist devrimi stratejisi içerisinden örgütlenmekte somutlanmaktadır.

Komünistlerin ve devrimci hareketin yenilgilerle birlikte direnme ve savunma düzeyinde kaldığı, iç çözülmeye uğradığı, varoluşunu ancak bu koşulların içerisinde gerileyerek sürdürebildiği on yıllardır süregelen bir durumdan çıkacak program, strateji, taktik ve bunları karşılayacak bir örgütlenmeyle inisiyatifin alınacağı subjektif koşulların geliştirilmesi yaşamsaldır. Devrimci bir örgüt çalışmasının, pratiğin ve devrimci bir yaşamın engeli haline gelmiş olan tasfiyecilik halinin bütün tezahürleriyle, sorunun dışımızda değil içimizde, kendimizde olduğunu bilerek savaşmak. Tasfiyecilik halinin konu ve sorunlarında açık, içten özeleştirel ve eleştirel bir tutum ve pratik şarttır. Örgütle ve mücadeleyle kurulan ilişki, parttime devrimciliğe karşı savaşım, örgütümüzün ve eksenimizin örgütleyicisi ve savaşçısı olmak, günlük yaşam içerisinde düzenle bağların kesilmesi ve egemen kapitalist sisteme her yönden -yaşam tarzımızı da içerecek biçimde- karşı olmak, dar ve dışsal merkeziyetçiliğe, dar grupçuluğa, dar örgüt anlayışlarına, keyfilik ve bastırmacılığa, bireyselliğe ve grupsallığa, çevreselleşmeye, liberterliğe, sosyal liberterliğe, anarşizme, süreç olarak taktikciliğe, legalizm ve demokratizme karşı kolektif örgütsel işleyiş ve ilişki biçimlerinin uygulayıcısı ve geliştiricisi olmak, örgüt değerlerini yükseltmek, proletaryanın örgütleyicisi ve sınıfın militan savaşçısı olmak…

Parti, burjuva ve küçük burjuva demokratizmle sınırlarını kesin çizen, daha gelişkin ve ağırlıklı merkeziyetçiliğin de zorunlu koşulu olan sosyalist devrimci proleter demokrasi ve kolektivizmi kendi içinde, ve proletaryanın tüm savaşım deneyimlerinin, olanaklarının, koşullarının merkezi bileşik organizasyonu temelinde proletarya hareketinin organik merkezileşmesi olarak gerçekleştirir. Proletarya ile kaynaşan, proletaryayı gelişkin sosyalist ideoloji ile kaynaştıran, proletaryanın bağımsız fiili gövdesel sınıf önderliği ve hegemonyasını program, strateji, taktikler ve gündelik savaşımının içinden geliştiren komünist devrim örgütüdür.

Parti, tüm faaliyetlerini yeni toplumsal-siyasal durumun, programatik ve stratejik eksenden dönemsel ve güncel gelişmelerin, somut devrimci-dinamik tahliliyle gelişkin bir teorik-ideolojik, siyasal içeriklendirme temelinde yürütmeyi esas alır. Yeni bir temelden yetkinleşen ve çürüyen burjuva sınıf egemenliğinin  siyasal, toplumsal, ekonomik, kültürel, ideolojik tüm biçimlerinin karşısına komünizm perspektifinden karşılaştırılamayacak kadar yüksek ve gelişkin toplumdaki karşıtlarını işçilerin zihninde ve yüreğinde canlandırmayı, bunların bugünkü kapitalist toplumun çelişkilerinde işleyen dinamiklerini kavratmayı, sınıf savaşımı enerjisini bu temelden de geliştirmeyi, sosyalist bilinç taşımanın temel bir biçimi olarak görür…

Komünist Devrim Örgütü Mücadele Platfromu’ndan

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*